Description

Станбено-деловниот објект лоциран на ул.”23ти Октомври“ бб, се наоѓа веднаш до ОУ „Браќа Миладиновци“ во Општина Аеродром, Скопје и се протега на градежна парцела од 1269 м2. Неговата површина за градење изнесува 522 м2.

Висината на станбениот блок е П+8+Птк, со две подземни нивоа во кои е решено паркирањето. На приземјето е проектиран деловен и магацински простор. Влезот за деловниот простор е од ул. „23ти Октомври“, додека пристапот до магацинскиот простор е од новопроектираната сервисна улица.

Пристапот до подрумскиот дел е преку главната улица. Преку главната улица, објектот е поврзан со главната железничка станица, како и со Фондот за Пензиско и инвалидско осигурување.

Самата местоположба на станбената зграда Ви дава директна поврзаност со сето она што е потребно за одвивање на вашиот современ живот.

Project Description

Објектот е пуштен во употреба во 2022 година.

Release Date:

11/26/2022

Category: