Description

Станбената зграда се наоѓа на бул.”Христијан Тодоровски Карпош” бб, Општина Бутел Скопје. 

Површината на локацијата (градежната парцела) изнесува 2774 м2, додека површината за градење изнесува 1613 м2. 

Објектот се состои од две ламели, кула и блок. 

Висината на блокот е П+5+Пк , а на кулата е П+11+ПК, како и подрумско ниво во кое е решено паркирањето. Влезот во кулата е од  од бул.”Христијан Тодоровски Карпош ”, додека влезот во блокот е од сервисната улица. 

На приземјето се проектирани деловни и магацински простории. Влезовите за деловните простории се исто од бул.Христијан Тодоровски Карпош , додека од сервисната улица се сместени магацинските простории. 

 На катовите од 1 до 5 и од 1 до 11  се проектирани станови со различна структура и тоа од:  двособни, трособни и четворособни станови.  

Пристапот од подрумскиот дел е преку сервисната улица, каде што се сместени паркинг местата. 

Архитектурата е конципиран како објект со елементи од модерната архитектура во склад со новите актуелни трендови. 

ТИПОВИ НА АПАРТМАНИ

По структура становите се со различна големина и тоа од: двособни, трособни и четирисобни. Апартманите се дизајнирани на таков начин да ги задоволат потребите на нашите клиенти, кои имаат различни барања и различни финансиски можности.

Project Description

Станбената зграда се наоѓа на улица „Груица Војвода“ бр. 2, ...

Release Date:

03/17/2023

Category: